Wednesday, October 18, 2006

Legend of the Condor Heroes 2006

Guo Jing = Hu Ge

Huang Rong = Ariel Lin Yi Chen

Mu Lian Ci = Lu Shi Shi

Yang Kang = Yuan Hong

Hua Zhen(Mongolian Princess) = Xie Na

The Mongolian King = Wang Hong Yan

Hong Qi Kong = Sun Xing

0 comments: